جدید ترین اخبار مدرسه

  • دریافت لیست نمرات مستمر از سامانه س ...

  • ثبت نمرات امتحانات میان ترم

  • پیگیری ثبت نام کتب دانش اموزان

  • رعایت پروتکلهای بهداشتی در دبیرستان ...

همه خبر ها