جدید ترین اخبار مدرسه

  • برگزاری نمایشگاه کارهای دستی دانش ...

  • بزرگ داشت روز زن

  • برگزاری امتحانات ترم دوم پایه نهم خ ...

  • برگزاری امتحانات ترم دوم پایه نهم خ ...

همه خبر ها

پیش ثبت نام در مدرسه دبیرستان دوره اول غیردولتی دخترانه نخبگان

کد ملی دانش آموزش را به صورت کامل و دقیق وارد کنید .